BIÊN BẢN NIÊM YẾT
03/01/2018

Hôm nay, hồi 09 giờ 05 phút, ngày 03 tháng 01 năm 2018.

Tại: Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên.

Chúng tôi gồm:

1. Bà: Nguyễn Thị Hòa - Chức vụ: Chánh văn phòng, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên.

2. Bà: Đào Thị Huế - Chức vụ: Thư ký, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên.

Tiến hành lập biên bản về việc niêm yết văn bản tố tụng sau:

- 01 Bản án phúc thẩm số 02/2017/DS-PT ngày 26-12-2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên.

Nơi nhận: Chị Vũ Thị Hoa; địa chỉ: Khối Tân Tiến, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Lý do: Không thể thực hiện việc tống đạt thông báo trực tiếp.

Niêm yết công khai tại: Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên.

Thời gian niêm yết công khai văn bản trên là 15 ngày kể từ ngày 03/01/2018

Biên bản niêm yết được lập xong hồi 09 giờ 15 phút cùng ngày.

Thành phần tham gia niêm yết đã thông qua biên bản và cùng ký tên dưới đây./.

Tải tài liệu mẫu