Quy chế phối hợp giữa bộ tư pháp, bộ công an, bộ quốc phòng, VKSNDTC và TANDTC trong công tác giám định tư pháp
12/05/2018

Quy chế phối hợp giữa bộ tư pháp, bộ công an, bộ quốc phòng, VKSNDTC và TANDTC trong công tác giám định tư pháp

Tải tài liệu mẫu