Phá sản (0)

Tố tụng dân sự (93)

Mẫu số 01-DS: Biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ Tải tài liệu

Mẫu số 02-DS:Biên bản lấy lời khai của đương sự Tải tài liệu

Mẫu số 03-DS: Biên bản lấy lời khai của người làm chứng Tải tài liệu

Mẫu số 04-DS: Thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng Tải tài liệu

Mẫu số 05-DS: Quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ Tải tài liệu

Mẫu số 06-DS: Quyết định trưng cầu giám định Tải tài liệu

Mẫu số 07-DS: Đơn yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá tài sản Tải tài liệu

Mẫu số 08-DS: Quyết định định giá tài sản và thành lập hội đồng định giá Tải tài liệu

Mẫu số 09-DS: Quyết định thay đổi thành viên hội đồng định giá Tải tài liệu

Mẫu số 10-DS: Biên bản định giá tài sản Tải tài liệu

Mẫu số 11: Biên bản không tiến hành định giá được tài sản Tải tài liệu

Mẫu số 12-DS: Quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ Tải tài liệu

Mẫu số 13-DS: Quyết định ủy thác thu nhập chứng cứ Tải tài liệu

Mẫu số 14-DS: Thông báo về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ Tải tài liệu

Mẫu số 15-DS: Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (dành cho Thẩm phán) Tải tài liệu

Mẫu số 16-DS: Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm) Tải tài liệu

Mẫu số 17-DS: Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán) Tải tài liệu

Mẫu số 18-DS: Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm) Tải tài liệu

Mẫu số 19-DS: Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán) Tải tài liệu

Mẫu số 20-DS: Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm) Tải tài liệu

Mẫu số 21-DS:Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời Tải tài liệu

Mẫu số 22-DS: Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời Tải tài liệu

Mẫu số 23-DS: Đơn khởi kiện Tải tài liệu

Mẫu số 24-DS: Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện Tải tài liệu

Mẫu số 25-DS: Thông báo chuyển đơn khởi kiện Tải tài liệu

Mẫu số 26 - DS: Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện Tải tài liệu

Mẫu số 27-DS: Thông báo trả lại đơn kiện Tải tài liệu

Mẫu số 28-DS: Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị về việc trả lại đơn khởi kiện Tải tài liệu

Mẫu số 29-DS: Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí Tải tài liệu

Mẫu số 30-DS: Thông báo về việc thụ lý vụ án Tải tài liệu

Mẫu số 31-DS: Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chưng khứ và hòa giải Tải tài liệu

Mẫu số 32-DS: Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ Tải tài liệu

Mẫu số 33-DS: Thông báo hoãn phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải Tải tài liệu

Mẫu số 34-DS: Biên bản hòa giải Tải tài liệu

Mẫu số 35-DS: Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ Tải tài liệu

Mẫu số 36-DS:Biên bản hòa giải thành Tải tài liệu

Mẫu số 37-DS: Biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành Tải tài liệu

Mẫu số 38-DS: Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự Tải tài liệu

Mẫu số 39-DS: Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự Tải tài liệu

Mẫu số 40-DS: Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự Tải tài liệu

Mẫu số 41-DS: Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự Tải tài liệu

Mẫu số 42-DS: Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự Tải tài liệu

Mẫu số 43-DS: Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự Tải tài liệu

Mẫu số 44-DS: Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự Tải tài liệu

Mẫu số 45-DS: Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự Tải tài liệu

Mẫu số 46-DS: Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự Tải tài liệu

Mẫu số 47-DS: Quyết định đưa vụ án ra xét xử Tải tài liệu

Mẫu số 48-DS:Biên bản phiên tòa sơ thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 49-DS: Quyết định hoãn phiên tòa Tải tài liệu

Mẫu số 50-DS: Quyết định tạm ngưng phiên tòa Tải tài liệu

Mẫu số 51-DS: Biên bản nghị án Tải tài liệu

Mẫu số 52-DS Bản án dân sự sơ thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 53-DS: Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án Tải tài liệu

Mẫu số 54-DS: Đơn kháng cáo Tải tài liệu

Mẫu số 55-DS: Giấy xác nhận đã nhận đơn kháng cáo Tải tài liệu

Mẫu số 56-DS: Thông báo về yêu cầu làm lại, sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo Tải tài liệu

Mẫu số 57-DS: Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn Tải tài liệu

Mẫu số 58-DS: Thông báo trả lại đơn kháng cáo Tải tài liệu

Mẫu số 59-DS: Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn Tải tài liệu

Mẫu số 60-DS: Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn Tải tài liệu

Mẫu số 61-DS: Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 62-DS: Thông báo về việc kháng cáo Tải tài liệu

Mẫu số 63-DS: Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị) Tải tài liệu

Mẫu số 64-DS: Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị) Tải tài liệu

Mẫu số 65-DS: Thông báo về việc thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 66-DS: Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 67-DS: Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán) Tải tài liệu

Mẫu số 68-DS: Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử) Tải tài liệu

Mẫu số 69-DS: Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Thẩm phán) Tải tài liệu

Mẫu số 70-DS: Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự (dành cho Hội đồng xét xử) Tải tài liệu

Mẫu số 71-DS: Quyết định hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự Tải tài liệu

Mẫu số 72-DS: Quyết định giải quyết việc kháng cáo (kháng nghị) đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án Tải tài liệu

Mẫu số 73-DS: Biên bản phiên tòa phúc thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 74-DS: Quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 75-DS: Bản án phúc thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 76-DS: Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 77-DS: Quyết định đưa ra vụ án ra xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn Tải tài liệu

Mẫu số 78-DS: Quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị về quyết định đưa ra vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn Tải tài liệu

Mẫu số 79-DS: Quyết định chuyển vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn sang giải quyết theo thủ tục thông thường (tại Tòa án cấp sơ thẩm) Tải tài liệu

Mẫu số 80-DS: Quyết định đưa ra vụ án ra xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn Tải tài liệu

Mẫu số 81-DS: Quyết định chuyển vụ án giải quyết theo thủ tục rút gọn sang giải quyết theo thủ tục thông thường (tại Tòa án cấp phúc thẩm) Tải tài liệu

Mẫu số 82-DS: Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 83-DS: Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 84-DS: Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 85-DS: Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 86-DS: Thông báo giải quyết đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 87-DS: Thông báo giải quyết văn bản thông báo phát hiện vi phạm Tải tài liệu

Mẫu số 88-DS: Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Tải tài liệu

Mẫu số 89-DS: Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao Tải tài liệu

Mẫu số 90-DS: Quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Tải tài liệu

Mẫu số 91-DS: Quyết định giám đốc thẩm của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao Tải tài liệu

Mẫu số 92-DS: Đơn yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự Tải tài liệu

Mẫu số 93-DS: Quyết định giải quyết việc dân sự Tải tài liệu

Tố tụng hình sự (60)

Mẫu số 01 - HS Phân công Phó Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm giải quyết, xét xử vụ án hình sự Tải tài liệu

Mẫu số 02 - HS Phân công Thư ký Tòa án tiến hành tố tụng đối với vụ án hình sự; quyết định phân công Thẩm tra viên thẩm tra hồ sơ vụ án hình sự Tải tài liệu

Mẫu số 03-HS Thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký trước khi mở phiên tòa Tải tài liệu

Mẫu số 04-HS Quyết định tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm đối với bị can, bị cáo đang bị tạm giam) Tải tài liệu

Mẫu số 05-HS Quyết định tạm giam (áp dụng biện pháp tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam) Tải tài liệu

Mẫu số 06-HS Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm đối với bị can, bị cáo đang được tại ngoại) Tải tài liệu

Mẫu số 07-HS Quyết định tạm giam (áp dụng tại phiên tòa sơ thẩm hoặc khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam) Tải tài liệu

Mẫu số 08-HS Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang được tại ngoại) Tải tài liệu

Mẫu số 09-HS Quyết định tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam) Tải tài liệu

Mẫu số 10-HS Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm đối với bị cáo đang được tại ngoại) Tải tài liệu

Mẫu số 11 -HS Quyết định tạm giam (áp dụng tại phiên tòa phúc thẩm hoặc khi kết thúc phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam) Tải tài liệu

Mẫu số 12-HS Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang được tại ngoại) Tải tài liệu

Mẫu số 13-HS Thông báo về việc người bào chữa tham gia tố tụng Tải tài liệu

Mẫu số 14-HS Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh (dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án trong giai đoạn xét xử) Tải tài liệu

Mẫu số 15-HS Quyết định đình chỉ biện pháp bắt buộc chữa bệnh Tải tài liệu

Mẫu số 16-HS Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn Tải tài liệu

Mẫu số 17-HS Quyết định hủy bỏ Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn Tải tài liệu

Mẫu số 18-HS Quyết định trưng cầu giám định (dùng cho Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án khi có yêu cầu) Tải tài liệu

Mẫu số 19-HS Quyết định trưng cầu giám định (dùng cho Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án khi xét thấy cần thiết) Tải tài liệu

Mẫu số 20-HS Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 21-HS Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 22-HS Mẫu Biên bản phiên tòa hình sự sơ thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 23-HS Mẫu Biên bản phiên tòa hình sự phúc thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 24-HS Mẫu Biên bản phiên tòa hình sự giám đốc thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 25-HS Mẫu Biên bản nghị án sơ thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 26-HS Mẫu Biên bản nghị án phúc thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 27-HS Mẫu Bản án hình sự sơ thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 28-HS Mẫu Bản án hình sự phúc thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 29-HS Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án (quyết định) Tải tài liệu

Mẫu số 30-HS Quyết định trả hồ sơ vụ án Tải tài liệu

Mẫu số 31-HS Biên bản về việc giao, nhận hồ sơ vụ án và bản cáo trạng Tải tài liệu

Mẫu số 32-HS Thông báo về việc giải quyết yêu cầu, đề nghị trước khi mở phiên tòa Tải tài liệu

Mẫu số 33-HS Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (dùng cho Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa) Tải tài liệu

Mẫu số 34-HS Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (dùng cho Hội đồng xét xử) Tải tài liệu

Mẫu số 35-HS Thông báo yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng cứ Tải tài liệu

Mẫu số 36-HS Quyết định tạm đình chỉ vụ án (dùng cho Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa) Tải tài liệu

Mẫu số 37-HS Quyết định tạm đình chỉ vụ án (dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm) Tải tài liệu

Mẫu số 38-HS Quyết định tạm đình chỉ vụ án và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh (dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm) Tải tài liệu

Mẫu số 39-HS Quyết định đình chỉ vụ án (dùng cho Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa) Tải tài liệu

Mẫu số 40-HS Quyết định đình chỉ vụ án (dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm) Tải tài liệu

Mẫu số 41-HS Quyết định phục hồi vụ án (dùng cho Chánh án Tòa án, Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa) Tải tài liệu

Mẫu số 42-HS Quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử Tải tài liệu

Mẫu số 43-HS Quyết định hoãn phiên tòa (dùng cho Hội đồng xét xử) Tải tài liệu

Mẫu số 44-HS Quyết định hoãn phiên tòa (dùng cho Chánh án Tòa án) Tải tài liệu

Mẫu số 45-HS Biên bản về việc kháng cáo Tải tài liệu

Mẫu số 46-HS Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với Quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) vụ án Tải tài liệu

Mẫu số 47-HS Quyết định về việc giải quyết kháng cáo quá hạn Tải tài liệu

Mẫu số 48-HS Thông báo về việc kháng cáo (kháng nghị) Tải tài liệu

Mẫu số 49-HS Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị) Tải tài liệu

Mẫu số 50-HS Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị) Tải tài liệu

Mẫu số 51-HS Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm (dùng cho Thẩm phán chủ tọa phiên tòa) Tải tài liệu

Mẫu số 52-HS Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm (dùng cho Hội đồng xét xử) Tải tài liệu

Mẫu số 53-HS Thông báo về việc tiếp nhận Đơn đề nghị giám đốc thẩm/Kiến nghị giám đốc thẩm/Thông báo bản án (quyết định) của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 54-HS Quyết định rút hồ sơ vụ án hình sự Tải tài liệu

Mẫu số 55-HS Thông báo giải quyết Đơn đề nghị giám đốc thẩm/Kiến nghị giám đốc thẩm/Thông báo bản án (quyết định) của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 56-HS Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 57-HS Quyết định thay đổi (bổ sung, rút) kháng nghị giám đốc thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 58-HS Quyết định đình chỉ xét xử giám đốc thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 59-HS Quyết định giám đốc thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 60-HS Quyết định khởi tố vụ án hình sự Tải tài liệu

Thống kê (34)

Mẫu 1A - Sổ thụ lý và kết quả giải quyết án hình sự sơ thẩm Tải tài liệu

Mẫu 1B - Sổ thụ lý và kết quả giải quyết các hình sự phúc thẩm Tải tài liệu

Mẫu 1C - Sổ thụ lý và kết quả giải quyết các vụ án hình sự giám đốc thẩm, tái thẩm Tải tài liệu

Mẫu 1D - Sổ theo dõi số bản án, quyết định về hình sự Tải tài liệu

Mẫu 2A - Sổ thụ lý và kết qủa giải quyết các vụ việc dân sự sơ thẩm Tải tài liệu

Mẫu 2B - Sổ thụ lý và kết qủa giải quyết các vụ việc dân sự phúc thẩm Tải tài liệu

Mẫu 2C - Sổ thụ lý và kết qủa giải quyết các vụ việc dân sự giám đốc thẩm, tái thẩm Tải tài liệu

Mẫu 2D - Sổ theo dõi số bản án, quyết định về dân sự Tải tài liệu

Mẫu 3A - Sổ thụ lý và kết qủa giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình sơ thẩm Tải tài liệu

Mẫu 3B - Sổ thụ lý và kết qủa giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình phúc thẩm Tải tài liệu

Mẫu 3C - Sổ thụ lý và kết qủa giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình giám đốc thẩm, tái thẩm Tải tài liệu

Mẫu 3D - Sổ theo dõi số bản án, quyết định về hôn nhân và gia đình Tải tài liệu

Mẫu 4A - Sổ thụ lý và kết qủa giải quyết các vụ việc kinh doanh thương mại sơ thẩm Tải tài liệu

Mẫu 4B - Sổ thụ lý và kết qủa giải quyết các vụ việc kinh doanh thương mại phúc thẩm Tải tài liệu

Mẫu 4C - Sổ thụ lý và kết qủa giải quyết các vụ việc kinh doanh thương mại giám đốc thẩm, tái thẩm Tải tài liệu

Mẫu 5A - Sổ thụ lý và kết qủa giải quyết các vụ việc lao động sơ thẩm Tải tài liệu

Mẫu 5B - Sổ thụ lý và kết qủa giải quyết các vụ việc lao động phúc thẩm Tải tài liệu

Mẫu 5C - Sổ thụ lý và kết qủa giải quyết các vụ việc lao động giám đốc thẩm, tái thẩm Tải tài liệu

Mẫu 5D - Sổ theo dõi số bản án, quyết định về lao động Tải tài liệu

Mẫu 6A - Sổ thụ lý và kết qủa giải quyết các vụ án hành chính sơ thẩm Tải tài liệu

Mẫu 6B - Sổ thụ lý và kết qủa giải quyết các vụ án hành chính phúc thẩm Tải tài liệu

Mẫu 6C - Sổ thụ lý và kết qủa giải quyết các vụ án hành chính giám đốc thẩm, tái thẩm Tải tài liệu

Mẫu 6D - Sổ theo dõi số bản án, quyết định về hành chính Tải tài liệu

Mẫu 7A - Thống kê thụ lý và giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản sơ thẩm Tải tài liệu

Mẫu 8 - Sổ giao nhận hồ sơ vụ án Tải tài liệu

Mẫu 9 - Sổ công văn đi Tải tài liệu

Mẫu 10 - Sổ công văn đến Tải tài liệu

Mẫu 11 - Sổ thụ lý và giải quyết đơn yêu cầu giám đốc thẩm, tái thẩm Tải tài liệu

Mẫu 12 - Sổ thụ lý đơn khởi kiện Tải tài liệu

Mẫu 13A - Sổ theo dõi người bị kết án phạt tù đang tại ngoại Tải tài liệu

Mẫu 13B - Sổ thụ lý và theo dõi việc ra quyết định thi hành án hình sự Tải tài liệu

Mẫu 13C - Sổ theo dõi xét miễn, giảm thời hạn chấp hành phạt tù và miễn, giảm án phí tiền phạt Tải tài liệu

Sổ phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo Tải tài liệu

Sổ theo dõi số bản án, quyết định về kinh doanh thương mại Tải tài liệu

Tố tụng hành chính (62)

Mẫu số 01 - HC Đơn khởi kiện Tải tài liệu

Mẫu số 02-HC: Giấy xác nhận đã nhận đơn kiện Tải tài liệu

Mẫu số 03-HC: Thông báo trả lại đơn kiện Tải tài liệu

Mẫu số 04-HC: Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí Tải tài liệu

Mẫu số 05-HC: Thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí tố tụng Tải tài liệu

Mẫu số 06-HC: Thông báo về việc thụ lý án Tải tài liệu

Mẫu số 07-HC: Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ Tải tài liệu

Mẫu số 08-HC: Biên bản đối thoại Tải tài liệu

Mẫu số 09-HC: Quyết định công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án Tải tài liệu

Mẫu số 10-HC: Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán) Tải tài liệu

Mẫu số 11-HC: Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử) Tải tài liệu

Mẫu số 12-HC: Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán) Tải tài liệu

Mẫu số 13-HC: Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử) Tải tài liệu

Mẫu số 14-HC: Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán) Tải tài liệu

Mẫu số 15-HC: Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử) Tải tài liệu

Mẫu số 16-HC: Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 17-HC: Quyết định đưa vụ án ra giải quyết sơ thẩm theo thủ tục rót gọn Tải tài liệu

Mẫu số 18-HC: Quyết định hoãn phiên tòa Tải tài liệu

Mẫu số 19-HC: Quyết định tạm ngưng phiên tòa Tải tài liệu

Mẫu số 20-HC: Biên bản phiên tòa sơ thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 21-HC: Biên bản nghị án Tải tài liệu

Mẫu số 22 - HC Bản án hành chính sơ thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 23-HC : Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án (quyết định) Tải tài liệu

Mẫu số 24-HC: Đơn kháng cáo Tải tài liệu

Mẫu số 25-HC: Giấy xác nhận đã nhận đơn kháng cáo Tải tài liệu

Mẫu số 26-HC: Thông báo về yêu cầu làm lại hoặc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo Tải tài liệu

Mẫu số 27-HC: Thông báo về yêu cầu trình bày lý do kháng cáo quá hạn Tải tài liệu

Mẫu số 28-HC: Thông báo trả lại đơn kháng cáo Tải tài liệu

Mẫu số 29-HC: Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn Tải tài liệu

Mẫu số 30-HC: Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn Tải tài liệu

Mẫu số 31-HC: Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 32-HC: Thông báo về việc kháng cáo Tải tài liệu

Mẫu số 33-HC: Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị) Tải tài liệu

Mẫu số 34-HC: Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị) Tải tài liệu

Mẫu số 35-HC: Thông báo về việc thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 36-HC: Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 37-HC: Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn Tải tài liệu

Mẫu số 38-HC: Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán) Tải tài liệu

Mẫu số 39-HC: Quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (Dành cho Hội đồng xét xử) Tải tài liệu

Mẫu số 40-HC: Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán) Tải tài liệu

Mẫu số 41-HC: Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính (dành cho Hội đồng xét xử) Tải tài liệu

Mẫu số 42-HC: Quyết định hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án hành chính Tải tài liệu

Mẫu số 43-HC: Quyết định giải quyết việc kháng cáo (kháng nghị) đối với quyết định tạm đình chỉ (đình chỉ) giải quyết vụ án Tải tài liệu

Mẫu số 44-HC: Quyết định hoãn phiên tòa hành chính phúc thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 45-HC: Biên bản phiên tòa phúc thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 46-HC: Bản án phúc thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 47-HC: Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 48-HC: Đơn đề nghị xem xét thủ tục giám đốc thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 49-HC: Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 50-HC: Giấy xác nhận đã nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm Tải tài liệu

ẫu số 51-HC: Thông báo giải quyết đơn đề nghị (thông báo, kiến nghị) xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm Tải tài liệu

Mẫu số 52-HC: Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Tải tài liệu

Mẫu số 53-HC: Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao Tải tài liệu

Mẫu số 54-HC: Quyết định Giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Tải tài liệu

Mẫu số 55-HC: Quyết định Giám đốc thẩm của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao Tải tài liệu

Mẫu số 56-HC: Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán) Tải tài liệu

Mẫu số 57-HC: Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Tải tài liệu

Mẫu số 58-HC: Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm) Tải tài liệu

Mẫu số 59-HC: Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán) Tải tài liệu

Mẫu số 60-HC: Quyết định thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm) Tải tài liệu

Mẫu số 61-HC: Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Thẩm phán) Tải tài liệu

Mẫu số 62-HC: Quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời (dành cho Hội đồng xét xử sơ thẩm và Hội đồng xét xử phúc thẩm) Tải tài liệu

nghị quyết hướng dẫn áp dụng điều 66 và điều 106 bộ luật hình sự và tha tù trước thời hạn có điều kiện. (0)

Nghị quyết hướng dẫn (3)

Nghị quyết hướng dẫn áp dụng điều 65 của BLHS về án treo Tải tài liệu

Nghị quyết hướng dẫn áp dụng 1 số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu... Tải tài liệu

Hướng dấn áp dụng điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã. Và điều 244 về tội vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm của bộ luật hình sự. Tải tài liệu