Lịch làm việc của lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tuần 49 năm 2018
29/11/2018

THỨ/NGÀY

CHÁNH ÁN

Phạm Văn Nam

PHÓ CHÁNH ÁN

Quàng Văn Liêm

PHÓ CHÁNH ÁN

Sùng A Xà

 

Thứ Hai

ngày: 26/11

 

Sáng

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

Thứ Ba

ngày: 27/11

 

Sáng

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

 

Làm việc tại cơ quan

Dự họp tại Ban pháp chế HĐND tỉnh

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

ngày: 28/11

Sáng

Dự họp tại Tỉnh ủy

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm

ngày: 29/11

 

Sáng

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Sáu

ngày: 30/11

Sáng

 

Làm việc tại cơ quan

 

Làm việc tại cơ quan

 

 

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Bảy

ngày: 01/12

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Chủ Nhật

ngày: 02/12

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều