Thông báo nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với CB, CC, VC, NLĐ của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị...
13/09/2018

Thông báo nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với CB, CC, VC, NLĐ của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị...

Tải tài liệu mẫu