LÃNH ĐẠO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHÁNH ÁN

Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên

Ông Phạm Văn Nam

PHÓ CHÁNH ÁN

Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên

Ông Quàng Văn Liêm

PHÓ CHÁNH ÁN

Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên

Ông Sùng A Xà

LÃNH ĐẠO CÁC TÒA, PHÒNG CHUYÊN MÔN

 

Chánh Tòa Hình sự

Bà Trần Thị Lan

 

Chánh Tòa Dân sự

Ông Cà Văn Pâng

Chánh Tòa

Hành chính - Kinh tế

Bà Lò Thị Xuyến

Trưởng Phòng

TCCB, Thanh tra và TĐKT

Bà Lê Thị Thủy

Chánh Văn phòng

Bà Nguyễn Thị Hòa

 

Trưởng Phòng

Kiểm tra nghiệp vụ và THA

Bà Lò Thị Sến

Phó Chánh Tòa Hình sự

Ông Nguyễn Văn Thắng

Phó Chánh Tòa Dân sự

Bà Phạm Thị Thu Hằng

 Phó Chánh Tòa

Hành chính - Kinh tế

Ông Nguyễn Trọng Đoàn

Phó Trưởng phòng

TCCB, Thanh tra và TĐKT

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai

Phó Trưởng phòng

TCCB, Thanh tra và TĐKT

Ông Nguyễn Tiến Hưng

Phó Chánh Văn phòng

Ông Nguyễn Văn Kỷ

 Phó Trưởng phòng

Kiểm tra nghiệp vụ và THA

Bà Phạm Thị Huệ Sim